Czy w żół­wim tem­pie, to zawsze zna­czy powo­li?

Skąd się bio­rą żół­wie? Dla­cze­go są zagro­żo­nym gatun­kiem?
Pły­nie­my do rezer­wa­tu żół­wi mor­skich w Kosta­ry­ce!