Ameryka Środkowa Meksyk
Palenque

Co odkry­to w gro­bow­cu Majów?

Dziś chce­my wam poka­zać fascy­nu­ją­ce miej­sce – sta­ro­żyt­ne mia­sto Majów w Mek­sy­ku! Kim byli Majo­wie? Majo­wie byli wiel­ką cywi­li­za­cją zamiesz­ku­ją­cą tere­ny Ame­ry­ki Środ­ko­wej: połu­dnio­wo-wschod­ni Mek­syk (pół­wy­sep Juka­tan i stan Chia­pas), Gwa­te­ma­lę, Beli­ze
Nikaragua Świat oczami dzieci

3000 moty­li w Nika­ra­gui

Na świe­cie żyje ich oko­ło 15 000 gatun­ków. Mają róż­ne bar­wy i wiel­ko­ści. Jed­ne lata­ją za dnia, inne lepiej czu­ją się nocą. O kim mowa? Dziś opo­wie­my o moty­lach. Zawsze chcie­li­śmy poznać świat tych pięk­nych
Kobiecym okiem

Gdzie się podzia­ło nasze dziec­ko?

Prze­dzie­ra­li­śmy się przez gęste zaro­śla. Wygod­ne, super-duper odpo­wied­nie do pie­szych wędró­wek san­da­ły jeź­dzi­ły po bło­cie nic sobie nie robiąc z zapew­nień pro­du­cen­ta o przy­czep­nych pode­szwach. Przed każ­dym kro­kiem ana­li­zo­wa­łam pod­ło­że usi­łu­jąc unik­nąć ostrych i nie­sta­bil­nych kamie­ni. Mokre gałę­zie
Azja Laos Świat oczami dzieci

Na ratu­nek niedź­wie­dziom w Laosie.

Wywiad Poli i Micha­ła z Anną Mękar­ską, pre­ze­sem Fun­da­cji ZOO Wro­cław DODO. Jakiś czas temu, pod­czas podró­ży po Azji wybra­li­śmy się do Laosu. Podzi­wia­li­śmy tam roz­le­głe pola ryżo­we, impo­nu­ją­ce wodo­spa­dy i maje­sta­tycz­ne sło­nie azja­tyc­kie. Posta­no­wi­li­śmy
Świat oczami dzieci

Oran­gu­tan — spo­tka­nie z leśnym czło­wie­kiem

Spo­tka­nie z oran­gu­ta­na­mi było jed­nym z marzeń Poli i Micha­ła, któ­re chcie­li­śmy speł­nić pod­czas podró­ży do Azji. Chcie­li­śmy poka­zać dzie­ciom oran­gu­ta­ny żyją­ce w swo­im natu­ral­nym śro­do­wi­sku. W tym celu poje­cha­li­śmy do Par­ku Naro­do­wym Gunung Leu­ser w Bukit Lawang

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top