Dla­cze­go war­to podró­żo­wać z dziec­kiem

 1. W podró­ży spę­dzasz z dziec­kiem cały czas, więc wzmac­niasz wię­zi, pozna­jesz lepiej swo­je dziec­ko.
 2. Dzie­ci otwie­ra­ją ser­ca ludziom — prze­ko­nasz się, że podró­żo­wa­nie z dziec­kiem jest łatwiej­sze.
 3. Dzię­ki małe­mu podróż­ni­ko­wi poznasz sma­ki kuch­ni lokal­nej.
 4. Zoba­czysz, że uśmiech Two­je­go dziec­ka otwie­ra wie­le ludz­kich serc.
 5. Podró­żu­jąc z dziec­kiem tre­nu­jesz swo­ją cier­pli­wość, np. cze­ka­jąc dłu­go na auto­bus.
 6. Podró­żu­jąc z dziec­kiem sta­jesz się kre­atyw­ny w wymy­śla­niu zabaw, gier, gdy dziec­ko się nudzi.
 7. Mały podróż­nik otwie­ra Ci oczy na sekre­ty przy­ro­dy. Dziec­ko zwró­ci uwa­gę na pięk­ny kamień.
 8. Prze­ko­nasz się, że moż­na żyć bez tele­wi­zo­ra, bajek, gier kom­pu­te­ro­wych.
 9. Ludzie reagu­ją cie­plej na oso­bę z dziec­kiem — chęt­niej poma­ga­ją.
 10. W cza­sie podró­ży Two­je dziec­ko uczy się samo­dziel­no­ści.
 11. Podró­żo­wa­nie z małym dziec­kiem mniej kosz­tu­je niż z doro­słym.
 12. W cza­sie podró­ży dziec­ko uczy się komu­ni­ko­wać w innych języ­kach.
 13. To, co mały podróż­nik zoba­czy, co usły­szy, cze­go spró­bu­je, będzie go roz­wi­ja­ło i nauczy cie­ka­wo­ści świa­ta.
 14. Jeśli prze­trwa­cie wspól­ne waka­cje, to nic już nie będzie Wam strasz­ne.
 15. Ty i dziec­ko nauczy­cie się dobrej orga­ni­za­cji, np. pako­wa­nia baga­żu.
 16. Podró­żo­wa­nie pozo­sta­wi w pamię­ci dziec­ka wspo­mnie­nia na całe życie.