Nie zie­ją ogniem, nie potra­fią latać, a mimo to krą­żą o nich legen­dy… smo­ki z Komo­do

Gdy pla­no­wa­li­śmy podróż do Azji, wie­dzie­li­śmy, że musi­my zna­leźć się na Komo­do i zoba­czyć naj­więk­sze na świe­cie żyją­ce jasz­czur­ki. Do Labu­an Bajo — nie­wiel­kie­go mia­stecz­ka por­to­we­go na zachod­nim krań­cu Flo­res w Indo­ne­zji — dopły­nę­li­śmy o pół­no­cy. Tutaj roz­po­czy­na­ją się i koń­czą szla­ki tury­stycz­ne, stąd wypły­wa się dalej łodzią do Par­ku Naro­do­we­go Komo­do. Po zej­ściu z pro­mu zasta­li­śmy sen­ne mia­stecz­ko i roz­gwież­dżo­ne nie­bo. U Poli i Micha­ła włą­czy­ły się syre­ny – … Czy­taj dalej Nie zie­ją ogniem, nie potra­fią latać, a mimo to krą­żą o nich legen­dy… smo­ki z Komo­do