Edukacja

Edu­ka­cja dzie­ci — trud­na decy­zja rodzi­ców

Czu­je­my się podróż­ni­ka­mi. Pew­nie jest to dla Was oczy­wi­sta oczy­wi­stość, wszak regu­lar­nie wyru­sza­my w dłu­gie tra­sy i z każ­dej zda­je­my Wam rela­cję. Nas jed­nak ta oczy­wi­stość posta­wi­ła przed dyle­ma­tem. Bo choć może się wyda­wać, że decy­zję
Edukacja
dziecko

Lepiej dawać niż brać

Szy­ku­je­my się do wyjaz­du do Afry­ki, lista spraw dłu­uuga, ale odha­czo­nych punk­tów co raz wię­cej. Pako­wa­nie z każ­dym wyjaz­dem idzie spraw­niej, jeste­śmy pra­wie goto­wi. W całym tym przed­wy­jaz­do­wym cha­osie, nacho­dzi mnie reflek­sja — co, gdy­by odwró­cić
Edukacja
wulkany warsztaty

Jak przy­go­to­wać dziec­ko do podró­ży

Przed wyjaz­dem zadba­li­śmy o to, by przy­go­to­wać Polę i Micha­ła do podró­ży rów­nież od stro­ny edu­ka­cyj­nej. Ponie­waż mie­li­śmy w pla­nach zdo­by­cie wul­ka­nów Bro­mo i Ijen w Indo­ne­zji, wybra­li­śmy się z nimi do Cen­trum Nauki Koper­nik na warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne poświę­co­ne wła­śnie wul­ka­nom.. Na warsz­ta­tach

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top