Świat oczami dzieci

Oran­gu­tan — spo­tka­nie z leśnym czło­wie­kiem

Spo­tka­nie z oran­gu­ta­na­mi było jed­nym z marzeń Poli i Micha­ła, któ­re chcie­li­śmy speł­nić pod­czas podró­ży do Azji. Chcie­li­śmy poka­zać dzie­ciom oran­gu­ta­ny żyją­ce w swo­im natu­ral­nym śro­do­wi­sku. W tym celu poje­cha­li­śmy do Par­ku Naro­do­wym Gunung Leu­ser w Bukit Lawang
Azja Świat oczami dzieci
rodzina na motorze

Azja — jak reago­wa­no na nasze dzie­ci

Pod­czas podró­ży zasko­czy­ło nas to jak w Azji reago­wa­no na nasze dzie­ci. Podróż po Azji może być dla dzie­ci tro­chę uciąż­li­wa. Naj­więk­szym zagro­że­niem nie są koma­ry, lecz ludzie — lokal­ni miesz­kań­cy. Pola i Michał zwie­dzi­li Indo­ne­zję, Male­zję,

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top