Tabu­la rasa – doświad­cze­nia dzie­ci nie tyl­ko w podró­ży

Tabu­la rasa- nie­za­pi­sa­na tabli­ca. Czy tym wła­śnie jeste­śmy, gdy przy­cho­dzi­my na świat? W nur­cie empi­ry­zmu prze­ko­ny­wa­no, że czło­wiek rodzi się jako tabu­la rasa, a wszel­ka jego wie­dza oraz cechy cha­rak­te­ru budu­ją się poprzez doświad­cze­nie. Dopó­ki jeste­śmy bez­dziet­ni, jest to tyl­ko teo­ria, jed­na z wie­lu, któ­ry­mi ludzie pró­bu­ją upo­rząd­ko­wać swój świat. Gdy jed­nak na świat przy­cho­dzą nasze dzie­ci ter­min tabu­la rasa sta­je się ade­kwat­ny dla nasze­go życia, bo … Czy­taj dalej Tabu­la rasa – doświad­cze­nia dzie­ci nie tyl­ko w podró­ży