Na pla­ży w Hon­du­ra­sie.

Cześć 🙂

Tu Pola i Michał, mło­dzi podróż­ni­cy. Tro­chę o nas: mamy 9 lat, jeste­śmy bliź­nię­ta­mi. Od kil­ku lat podró­żu­je­my z rodzi­ca­mi po świe­cie. Podró­żu­je­my odpo­wie­dzial­nie i oszczęd­nie choć cza­sa­mi jest to męczą­ce. Zwie­dzi­li­śmy już kil­ka kon­ty­nen­tów (Azję, Afry­kę, Euro­pę a tak­że Ame­ry­kę Środ­ko­wą i Bli­ski Wschód, wię­cej zobacz­cie w kate­go­rii podró­że: https://polaimichalwpodrozy.pl/category/podroze/) ale nadal czu­je­my nie­do­syt i chce­my nadal odkry­wać świat. Razem z rodzi­ca­mi two­rzy­my czwór­kę głod­nych świa­ta podróż­ni­ków.

o nas - dzieci z lornetką
Wypa­tru­je­my trze­wi­ko­dzio­ba w Ugan­dzie.

Blog ‘Pola i Michał w podró­ży’ to nauka świa­ta na żywo, gdzie dzie­li­my się dzie­cię­cy­mi opi­nia­mi i rodzi­ciel­skim doświad­cze­niem. Zara­ża­my pozy­tyw­ną ener­gią do rodzin­ne­go podró­żo­wa­nia, pozna­wa­nia świa­ta, poma­ga­niu sobie nawza­jem oraz wspie­ra­niu potrze­bu­ją­cych.

O nas i naszych przy­go­dach w podró­ży opo­wia­da­my nie tyl­ko na naszym blo­gu, kana­le YouTu­be, a tak­że fan page na Face­bo­ok.

Zwia­stun fil­mów o nas znaj­dziesz TU

Zwia­stun fil­mo­wy podró­ży Poli i Micha­ła.

Przed­sta­wia­my naszą rodzin­ną eki­pę 🙂

O nas - Rodzinka w Portobelo, Panama
Por­to­be­lo, Pana­ma — w trak­cie podró­ży po Ame­ry­ce Środ­ko­wej.

Pola

Pola — jestem wraż­li­wa, ufna i weso­ła. Mam nie­wąt­pli­wie talent orga­ni­za­tor­ski i dla­te­go nazy­wa­ją mnie „mała sze­fo­wa”. Lubię opie­ko­wać się moim bra­tem – w koń­cu jestem star­sza o kil­ka minut -) Cho­dzę wła­sny­mi ścież­ka­mi i pew­nie dla­te­go lubię koty a szcze­gól­nie lwy. W podró­ży pasjo­nu­ję się pozna­wa­niem nowych zwie­rząt i ich zwy­cza­jów. Lubię dopy­ty­wać o cie­ka­wost­ki na temat flo­ry i fau­ny.

O nas - Dziewczynka z kwiatami
Pola w Sal­wa­do­rze, Wul­kan Świę­tej Anny.

Michał

Michał — jestem towa­rzy­ski, spon­ta­nicz­ny i cza­sa­mi psot­ny :). Mam wro­dzo­ny zachwyt nad świa­tem i poczu­cie magii życia. Dzię­ki kre­atyw­no­ści potra­fię zamie­nić każ­dy przed­miot w zabaw­kę. W podró­ży szyb­ko nawią­zu­ję nowe kon­tak­ty. Czę­sto się śmie­ję i praw­do­po­dob­nie swo­im weso­łym uśmie­chem zjed­nu­ję sobie każ­de towa­rzy­stwo. Moją ulu­bio­ną zaba­wą jest oglą­da­nie życia na rafie kora­lo­wej i pie­lę­gno­wa­nie wła­sne­go akwa­rium.

Joan­na — mama i autor­ka arty­ku­łów na blo­gu. Opty­mist­ka, marzy­ciel­ka a na zie­mię scho­dzi tyl­ko wte­dy, gdy uwa­ża, że napraw­dę war­to. Mama ogar­nia nasz fan page w Social Media i poma­ga nam pro­wa­dzić pamięt­nik z podró­ży. Ze wzglę­du na fakt, że mama zawsze nas paku­je na wyjazd to „pamię­ta” gdzie co jest w ple­ca­kach pod­czas wypra­wy :). Na blo­gu opi­sa­ła dla­te­go jak zro­bić pierw­szy krok i przy­go­to­wać się do podró­żo­wa­nia w arty­ku­le:

Paweł — tata, autor zdjęć i przede wszyst­kim fil­mów z naszych woja­ży. Reali­sta i wpraw­ny orga­ni­za­tor, być może dla­te­go bez­błęd­nie ogar­nia trans­port i noc­le­gi.

O nas — jak to się zaczę­ło?

o Nas - Dzieci z plecakami
W podró­ży po Ame­ry­ce Środ­ko­wej.

Zaczę­ło się od nas, Joan­ny i Paw­ła. Podró­żu­je­my od poło­wy lat 90.

Jak każ­dy rodzic chce­my wycho­wać dzie­ci na mądrych doro­słych i w związ­ku z tym uzna­li­śmy, że podró­żo­wa­nie ode­gra w tym waż­ną rolę. Kie­dy na świe­cie poja­wi­li się Pola i Michał uzna­li­śmy, że pocze­ka­my kil­ka lat z podró­ża­mi, aż będą w sta­nie je zapa­mię­tać.

Dzień po ich 6 uro­dzi­nach roz­po­czę­li­śmy rodzin­ną kil­ku­mie­sięcz­ną podróż w Azji … Dokąd nas ona zapro­wa­dzi­ła? Dowie­cie się, śle­dząc kole­je naszych podró­ży na blo­gu, do cze­go ser­decz­nie Was zapra­sza­my :).

Dzieci za sterami samolotu
Za ste­ra­mi samo­lo­tu w Pana­mie — w dro­dze do Indian Kuna Yala.

Co chce­my osią­gnąć?

Na blo­gu poka­zu­je­my histo­rie, któ­re mamy nadzie­ję, zain­spi­ru­ją nie tyl­ko dzie­ci do pozna­wa­nia świa­ta.

Przed każ­dą podró­żą wybie­ra­my z Polą i Micha­łem kil­ka­na­ście cie­ka­wych dla nich tema­tów, do któ­rych przy­go­to­wu­je­my się przed wyjaz­dem (np.: przed wyjaz­dem na wul­ka­ny spo­ty­ka­my się wul­ka­no­lo­ga­mi; szu­ka­jąc Rafle­zji, naj­więk­sze­go kwia­tu na świe­cie pozna­je­my naj­pierw bota­ni­ków; przez spo­tka­niem z zagro­żo­ny­mi gatun­ka­mi szu­ka­my eks­per­tów w tema­cie …)

Sta­ra­my się, aby kolej­ne wpi­sy na blo­gu peł­ni­ły rolę edu­ka­cyj­ną dla rówie­śni­ków Poli i Micha­ła oraz ich rodzi­ców. Tema­ty oraz zain­te­re­so­wa­nia będą się zmie­nia­ły i roz­wi­ja­ły razem z dzieć­mi.

Czy­tel­ni­cy blo­ga i widzo­wie YouTu­be będą towa­rzy­szyć Poli i Micha­ło­wi w pozna­wa­niu cie­ka­we­go tema­tu lub wyzwa­nia zwią­za­ne­go m.in. z: ochro­ną zagro­żo­nych gatun­ków, pozna­niem róż­nic kul­tu­ro­wych, obser­wa­cją życia ich rówie­śni­ków.

Kole­żan­ka Gadis uczy dzie­ci jak uży­wać kamie­ni zamiast kre­dek, Bukit Lawang, Suma­tra.

Poka­że­my Tobie, jak wyglą­da edu­ka­cja dzie­ci w kra­jach Glo­bal­ne­go Połu­dnia i jak Pola i Michał dają sobie radę z nauką w podró­ży. Zasię­ga­my wie­dzy i prze­pro­wa­dza­my wywia­dy m.in. z eks­per­ta­mi, prze­wod­ni­ka­mi, bio­lo­ga­mi czy miej­sco­wy­mi nauczy­cie­la­mi.

Dzieci z przewodnikiem Tortuguero
Przy­go­to­wu­je­my się do spo­tka­nia z żół­wia­mi i kaj­ma­na­mi, Tor­tu­gu­ero, Kosta­ry­ka.

O nas — nauka w podró­ży

Pola i Michał cho­dzą do szko­ły w trak­cie poby­tu w Pol­sce a w podró­ży uczą się na bie­żą­co. O nauce w podró­ży pisze­my w arty­ku­le:

Nauka w skal­nym mie­ście, Petra, Jor­da­nia.

Dołącz do nas 🙂

Bądź na bie­żą­co! Zaj­rzyj na nasz pro­fil i dołącz do Gru­py Pola i Michał w podró­ży na Face­bo­oku:

https://www.facebook.com/polaimichalwpodrozy/

Zoba­czysz tam rela­cję z podró­ży. Dowiesz się, gdzie war­to poje­chać, co ze sobą zabrać i jak zor­ga­ni­zo­wać dale­ki wyjazd na wła­sną rękę. Poka­że­my, że wca­le nie musisz „podró­żo­wać za milio­ny” i jechać tysią­ce kilo­me­trów, aby spę­dzić czas z rodzi­ną odkry­wa­jąc nie­zwy­kłe miej­sca.

Możesz tak­że obser­wo­wać nas na Insta­gra­mie:

https://www.instagram.com/polaimichalwpodrozy/

Wita­my w naszym świe­cie 🙂 🙂