Wita­my na blo­gu Pola i Michał w podró­ży

Pola i Michał

Zwie­dza­my świat z Polą i Micha­łem – 6 let­ni­mi bliź­nię­ta­mi, boha­te­ra­mi tego blo­ga.
Poznaj­my się😊😊😊😊
Pola – jest opie­kuń­cza, wraż­li­wa, weso­ła i ufna. Ma talent orga­ni­za­tor­ski - jest naszą małą sze­fo­wą w podró­ży. 
Michał – towa­rzy­ski, spon­ta­nicz­ny, cza­sa­mi psot­ny. Ma wro­dzo­ny zachwyt nad świa­tem i poczu­cie magii życia. Dzię­ki kre­atyw­no­ści potra­fi zamie­nić każ­dy przed­miot w zabaw­kę

Mama Joan­na – „buja­ją­ca w chmu­rach marzy­ciel­ka”, nie­po­praw­na opty­mist­ka.
Mama pro­wa­dzi pamięt­nik z podró­ży i pisze arty­ku­ły do nasze­go blo­ga.
Tata Paweł – reali­sta, orga­ni­za­tor i twór­ca fil­mów z naszych podró­ży

Zapra­sza­my do zapi­sa­nia się do nasze­go new­slet­te­ra.
Jako pierw­szy będziesz otrzy­my­wać:
— infor­ma­cje o naj­now­szych wpi­sach na blo­gu,
otrzy­masz nie­spo­dzian­ki np. tape­ty ze zdję­cia­mi z naszych podro­ży

Zapra­sza­my do pozna­wa­nia świa­ta i cie­sze­nia się życiem razem z nami

Zwia­stun fil­mów Poli i Micha­ła

znaj­dziesz TU