Dla­cze­go wiel­błąd pach­nie różą?

Pusty­nia Wadi Rum była naszym pierw­szym celem, pod­czas podró­ży do Jor­da­nii. Chcie­li­śmy prze­ko­nać się, jak miesz­ka się na pusty­ni, posłu­chać odgło­sów natu­ry. Poczuć się jak praw­dzi­wy Bedu­in. Popu­lar­ny­mi for­ma­mi aktyw­no­ści tury­stycz­nej jest tutaj zwie­dza­nie pustyn­nych oko­lic, biwa­ko­wa­nie “pod gwiaz­da­mi” w wio­skach bedu­iń­skich, jaz­da kon­na lub jaz­da na wiel­błą­dach oraz wspi­nacz­ka skał­ko­wa po dość trud­nych ścia­nach.       W wio­sce w któ­rej się zna­leź­li­śmy prak­tycz­nie … Czy­taj dalej Dla­cze­go wiel­błąd pach­nie różą?