Ser­decz­nie zapra­sza­my na Festi­wal Nauki i Pasji, któ­ry odbę­dzie się 24 i 25 listo­pa­da 2023 roku w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim.

Festi­wal Nauki i Pasji to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, któ­re połą­czy naukę, podró­że i pasję w jed­nym miej­scu. Pod­czas Festi­wa­lu będzie­my mie­li oka­zję spo­tkać zna­ko­mi­tych Pre­le­gen­tów, któ­rzy podzie­lą się swo­ją wie­dzą i inspi­ru­ją­cy­mi histo­ria­mi.

Przy­go­to­wa­li­śmy pro­gram, w któ­rym będą mogli wziąć udział zarów­no miło­śni­cy przy­ro­dy, podró­ży, jak i nauki. Naszy­mi Gość­mi m.in. będą:

✅ Krzysz­tof Wie­lic­ki

Krzysz­tof Wie­lic­ki — pol­ski hima­la­ista i alpi­ni­sta. któ­ry zdo­był 14 ośmio­ty­sięcz­nych szczy­tów Zie­mi i stał się pią­tą oso­bą na świe­cie, któ­ra zdo­by­ła Koro­nę Hima­la­jów.

Krzysz­tof Wie­lic­ki, archi­wum pre­le­gen­ta

Video zapro­sze­nie Krzysz­to­fa Wie­lic­kie­go na Festi­wal Nauki i Pasji https://fb.watch/ogT0dkELdb/

✅ Joasia Paj­kow­ska

Joasia Paj­kow­ska - wybit­na żeglar­ka, kapi­tan jach­to­wy oraz ratow­nik mor­ski. Pierw­sza Polka, któ­ra samot­nie opły­nę­ła świat na żaglo­wym jach­cie bez zawi­ja­nia do por­tów.

Video zapro­sze­nie Joasi Paj­kow­skiej na Festi­wal Nauki i Pasji https://fb.watch/ogT8B_Bh6s/

Joasia Paj­kow­ska, archi­wum pre­le­gent­ki

✅ Leszek Cichy

Leszek Cichy - alpi­ni­sta, któ­ry stał się zna­ny jako pierw­szy Polak (wspól­nie z Krzysz­to­fem Wie­lic­kim), któ­ry zimą zdo­był naj­wyż­szą górę świa­ta — Mount Eve­rest.

Leszek Cichy, archi­wum pre­le­gen­ta

Doro­ta Rasiń­ska-Samoć­ko

Doro­ta Rasiń­ska-Samoć­ko — hima­la­ist­ka, podróż­nik, dyplo­ma­ta, w 2022 roku usta­no­wi­ła rekord – w zale­d­wie 3 mie­sią­ce weszła na 7 ośmio­ty­sięcz­ni­ków.

Doro­ta Rasiń­ska — Samoć­ko, archi­wum pre­le­gent­ki

Moni­ka Wit­kow­ska

Moni­ka Wit­kow­ska — podróż­nicz­ka, hima­la­ist­ka, żeglar­ka, pisar­ka, dzien­ni­kar­ka i prze­wod­nicz­ka wypraw trek­kin­go­wych. W 2022 roku jako dru­ga Polka w histo­rii (po Wan­dzie Rut­kie­wicz) zdo­by­ła K2.

Moni­ka Wit­kow­ska, archi­wum pre­le­gent­ki

Prof. Moni­ka A. Kusiak

Prof. Moni­ka A. Kusiak — pro­fe­sor w Zakła­dzie Badań Polar­nych i Mor­skich w Insty­tu­cie Geo­fi­zy­ki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Uczest­nicz­ka wie­lu polar­nych eks­pe­dy­cji nauko­wych.

Moni­ka A. Kusiak (fot. Dag­ma­ra Bart­niak)

Anna Kamiń­ska

Anna Kamiń­ska - autor­ka best­sel­le­ro­wych ksią­żek bio­gra­ficz­nych m. in.: “Wan­da. Opo­wieść o sile życia i śmier­ci. “Histo­ria Wan­dy Rut­kie­wicz” oraz „Hali­na. Dziś już nie ma takich kobiet”.

Anna Kamiń­ska, archi­wum pre­le­gent­ki

✅ Prof. Bła­żej Bła­że­jow­ski

Bła­żej Bła­że­jow­ski - pro­fe­sor Insty­tu­tu Pale­obio­lo­gii PAN w War­sza­wie, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Nauk o Zie­mi PHACOPS). Uczest­nik wie­lu polar­nych eks­pe­dy­cji nauko­wych.

Bła­żej Bła­że­jow­ski, archi­wum pre­le­gen­ta

✅ Dr Woj­tek Ejsmond

Dr Woj­tek Ejsmond — pol­ski arche­olog zaj­mu­ją­cy się głów­nie bada­nia­mi arche­olo­gii śród­ziem­no­mor­skiej.

Woj­tek Ejsmond, archi­wum pre­le­gen­ta

Dr Marek Adam Woź­niak

Dr Marek Adam Woź­niak — arche­olog, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki, arche­olog tere­no­wy, badacz histo­rii sta­ro­żyt­nych szla­ków han­dlo­wych.

Marek Adam Woź­niak, archi­wum pre­le­gen­ta

Michał Krau­se

Michał Krau­se — przy­rod­nik, lider Błę­kit­ne­go Patro­lu WWF, kie­row­nik jed­ne­go z dzia­łów hodow­la­nych w Orien­ta­rium.

Michał Krau­se (fot. M. Masal­ski)

Dr Miko­łaj Tro­czyń­ski

Dr Miko­łaj Tro­czyń­ski — spe­cja­li­sta ds. OZE w zespo­le Kli­mat WWF Pol­ska. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­ła­nia na rzecz zrów­no­wa­żo­nej ener­ge­ty­ki, ochro­ny śro­do­wi­ska a tak­że hodow­li roślin i nasien­nic­twa.

Miko­łaj Tro­czyń­ski (fot. M. Masal­ski)

Dr Tomasz Waw­rzy­niak

Dr Tomasz Waw­rzy­niak - Zło­to­wia­nin, polar­nik, hydro­log, kli­ma­to­log, adiunkt w Zakła­dzie Badań Polar­nych i Mor­skich Insty­tu­tu Geo­fi­zy­ki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

Tomasz Waw­rzy­niak, archi­wum pre­le­gen­ta

Fun­da­cja Rejs Odkryw­ców

Fun­da­cja Rejs Odkryw­ców —  zaj­mu­je się orga­ni­za­cją edu­ka­cyj­nych wypraw mor­skich dla mło­dzie­ży i doro­słych. Dzia­ła rów­nież na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska mor­skie­go i pro­pa­go­wa­nia zrów­no­wa­żo­nej tury­sty­ki wod­nej (dowiedz się wię­cej: https://rejsodkrywcow.pl/)

🎶 Część arty­stycz­na: Ani­ma­to Szko­ła Musi­ca­lo­wa

Ani­ma­to to szko­ła, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w naucza­niu i roz­wi­ja­niu umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z muzy­ką i teatrem muzycz­nym. Szko­ła ofe­ru­je róż­no­rod­ne zaję­cia, któ­re mają na celu roz­wi­ja­nie talen­tów i pasji uczniów w dzie­dzi­nie musi­ca­lu (dowiedz się wię­cej: https://www.animato.pl/)

Agen­da Festi­wa­lu

Wyda­rze­nie roz­pocz­nie się w pią­tek, 24 listo­pa­da 2023r.

W godzi­nach 9:00 — 15:00 spo­tka­my się z inspi­ru­ją­cy­mi naukow­ca­mi i pasjo­na­ta­mi.

Pią­tek, 24.11.2023 w godzi­nach 9.00 – 15.00

Pre­lek­cje w Media­te­ce:
Dr hab. Bła­żej Bła­że­jow­ski „Przez Ark­ty­kę na Mar­sa”.
Michał Krau­se „Oran­gu­ta­ny — ogrod­ni­cy lasów tro­pi­kal­nych Bor­neo i Suma­try”.
Dr Woj­tek Ejsmond “Tutan­cha­mon — co mu zawdzię­czasz?”.

Dr Miko­łaj Tro­czyń­ski “Zrów­no­wa­żo­na pla­ne­ta. Czy sie­dząc w domu zmie­nia­my świat?”.
Dr Tomasz Waw­rzy­niak „Bada­nia nauko­we w kra­inie lodu — Pol­ska Sta­cja Polar­na Horn­sund na Spits­ber­ge­nie”
Dr Marek Adam Woź­niak “Na skrzy­dłach połu­dnio­we­go mon­su­nu; czy­li opo­wieść o sta­ro­żyt­nych wypra­wach rzym­skich kup­ców do Ara­bii Szczę­śli­wej i Indii”.

Pią­tek, 24.11.2023 w godzi­nach 18.00 – 21.30

Wie­czo­rem, od 18:00 do 21:30, zapra­sza­my na kolej­ne pre­lek­cje z obsza­ru hima­la­izmu.

Pre­lek­cje w Media­te­ce:
Doro­ta Rasiń­ska – Samoć­ko „Ku marze­niom, 7 ośmio­ty­sięcz­ni­ków w trzy mie­sią­ce”.
Anna Kamiń­ska „Kobie­ta górą, opo­wieść o hima­la­ist­ce Hali­nie Kru­ger-Syro­kom­skiej”.
Krzysz­tof Wie­lic­ki „Góry i przy­ja­cie­le”.

Sobo­ta, 25.11.2023 w godzi­nach 16.00 – 21.30

Dru­gie­go dnia Festi­wa­lu, czy­li w sobo­tę, 25 listo­pa­da, pre­le­gen­ci opo­wie­dzą o żeglar­stwie, naukach polar­nych, podró­żach i hima­la­izmie.

Pre­lek­cje w Media­te­ce:
Joasia Paj­kow­ska „Moje Oce­any”.
Prof. Moni­ka A. Kusiak „Polar­ny zapis Mło­dej Zie­mi”
Leszek Cichy „Nie tyl­ko Mount Eve­rest, Góry Świa­ta Lesz­ka Ciche­go
Moni­ka Wit­kow­ska „Podró­że Małe i Duże”

Odbiór bile­tów

Bile­ty na Festi­wal moż­na będzie ode­brać od 22 listo­pa­da 2023 roku w Media­te­ce.

⏰ Zare­zer­wuj­cie sobie ten ter­min i dołącz do nas na Festi­wal Nauki i Pasji!

Zapra­sza­my do śle­dze­nia wyda­rze­nia rów­nież na stro­nie Face­bo­ok:

https://m.facebook.com/events/297393186537364

Do zoba­cze­nia!

Orga­ni­za­to­rzy i Part­ne­rzy:


☑️ Gro­dzisk Mazo­wiec­ki
☑️ Sta­ro­stwo Powia­tu Gro­dzi­skie­go
☑️ Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji Gmi­ny Gro­dzisk Mazo­wiec­ki
☑️ Cen­trum Kul­tu­ry Gro­dzisk Mazo­wiec­ki

☑️ Media­te­ka Gro­dzisk
☑️ Pola i Michał w podró­ży
☑️ Fun­da­cja W Podró­ży


☑️ Radio Bogo­ria
☑️ Gaze­ta Bogo­ria
☑️ Prze­gląd Regio­nal­ny


☑️ Arku­szo­wa Dru­kar­nia Off­se­to­wa
☑️ Hotel Gro­dzi­sko
☑️ Gro­dzisk ponad Chmu­ra­mi


☑️ Muzeum Spor­tu i Tury­sty­ki w War­sza­wie
☑️ Insty­tut Geo­fi­zy­ki PAN
☑️ Pla­ne­ta­rium i Obser­wa­to­rium astro­no­micz­ne w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim
☑️ Fun­da­cja Rejs Odkryw­ców


☑️ The PARK Enjoy Your Life
☑️ MPM — Mój przy­ja­ciel domu
☑️ Praw­dzi­wa krów­ka Pomor­skie­go
☑️ Geo­Gad­ka
☑️ 4Fun

0 0 vote
Artic­le Rating