Kari­mun­ja­wa — hotel na rafie

6 dni relak­su i bło­gie­go leni­stwa – czy to Jawa, czy sen? W towa­rzy­stwie żywych kur­czacz­ków, wor­ków ryżu, koszy wypeł­nio­nych po brze­gi owo­ca­mi i warzy­wa­mi, pro­mem zała­do­wa­nym auta­mi i moto­ra­mi docie­ra­my na miej­sce… na Kari­mun­ja­wę, archi­pe­lag 27 wysp na Morzu Jawaj­skim w Indo­ne­zji. W por­cie spy­ta­li­śmy o hote­lik poło­żo­ny po środ­ku zato­ki na wodzie. Taki mie­li­śmy plan — zamiesz­kać na środ­ku morza!!! Hotel sto­ją­cy na palach skła­dał się z 10 połą­czo­nych pokoi, kolej­ne są … Czy­taj dalej Kari­mun­ja­wa — hotel na rafie