Jak sma­ko­wa­ły koni­ki polne i kuch­nia azja­tyc­ka?

Azja — oprócz pięk­nych plaż, zabyt­ków i nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu ofe­ru­je nie­zwy­kłe dozna­nia kuli­nar­ne. Kuch­nia azja­tyc­ka to potocz­ne okre­śle­nie kil­ku kuch­ni, do któ­rych zali­cza­my: kuch­nię japoń­ską, kuch­nię chiń­ską i kuch­nię wiet­nam­ską. Jeśli marzysz o egzo­tycz­nej kuch­ni i orien­tal­nych aro­ma­tach, znaj­dziesz je w Azji. Ale nie ocze­kuj kana­pek z bia­łym chle­bem, szcze­gól­nie w Indo­ne­zji czy Male­zji. Nasze gusta sma­ko­we i przy­zwy­cza­je­nia zosta­ły wysta­wio­ne na ogrom­ną pró­bę w trak­cie trzy­mie­sięcz­nej podró­ży po Azji Połu­­d­nio­­wo-Wscho­d­niej. Więk­szość … Czy­taj dalej Jak sma­ko­wa­ły koni­ki polne i kuch­nia azja­tyc­ka?