Nauka w podró­ży – prze­wod­nik dla tatu­siów. Mamu­sie to wie­dzą… ale niech też prze­czy­ta­ją

Gdy opo­wia­da­my o naszych podró­żach, czy to w szko­łach, czy w gro­nie zna­jo­mych, wie­lo­krot­nie poja­wia­ją się pyta­nia: „Co z nauką?”, „Czy dzie­ci mogą na tak dłu­go opusz­czać zaję­cia?” Są to waż­ne pyta­nia, któ­re i my sta­wia­li­śmy sobie przed pod­ję­ciem decy­zji o dale­kich rodzin­nych wypra­wach. ZERÓWKA Pola i Michał reali­zu­ją obec­nie pro­gram zerów­ki, czy­li rocz­ny obo­wią­zek przed­szkol­ny. Od stro­ny praw­nej wią­że się to z koniecz­no­ścią zapi­sa­nia dziec­ka do wybra­nej pla­ców­ki, pry­wat­nej bądź pań­stwo­wej. W prze­ci­wień­stwie jed­nak … Czy­taj dalej Nauka w podró­ży – prze­wod­nik dla tatu­siów. Mamu­sie to wie­dzą… ale niech też prze­czy­ta­ją