Edukacja

Edu­ka­cja dzie­ci — trud­na decy­zja rodzi­ców

Czu­je­my się podróż­ni­ka­mi. Pew­nie jest to dla Was oczy­wi­sta oczy­wi­stość, wszak regu­lar­nie wyru­sza­my w dłu­gie tra­sy i z każ­dej zda­je­my Wam rela­cję. Nas jed­nak ta oczy­wi­stość posta­wi­ła przed dyle­ma­tem. Bo choć może się wyda­wać, że decy­zję
Azja Indonezja Podróże
hotel o zmroku

Kari­mun­ja­wa — hotel na rafie

6 dni relak­su i bło­gie­go leni­stwa – czy to Jawa, czy sen? W towa­rzy­stwie żywych kur­czacz­ków, wor­ków ryżu, koszy wypeł­nio­nych po brze­gi owo­ca­mi i warzy­wa­mi, pro­mem zała­do­wa­nym auta­mi i moto­ra­mi docie­ra­my na miej­sce… na Kari­mun­ja­wę, archi­pe­lag 27 wysp na Morzu Jawaj­skim
Azja Kobiecym okiem
dziecko

Wyjazd z dzieć­mi za gra­ni­cę — okiem Mamy

Wyjazd z dzieć­mi za gra­ni­cę (wyjeż­dża­li­śmy na 3 mie­sią­ce do Azji) spo­wo­do­wa­ła u mnie jako mamy spo­ro myśli, pytań, cza­sa­mi obaw zwią­za­nych z dzieć­mi. Mar­twi­łam się i zasta­na­wia­łam: 1. Jak to jest podró­żo­wać tak dłu­go z dzieć­mi 2. Jak dzie­ci
Azja Kobiecym okiem
dzieci z plecakami

Dla­cze­go war­to podró­żo­wać z dziec­kiem?

Dla­cze­go war­to podró­żo­wać z dziec­kiem W podró­ży spę­dzasz z dziec­kiem cały czas, więc wzmac­niasz wię­zi, pozna­jesz lepiej swo­je dziec­ko. Dzie­ci otwie­ra­ją ser­ca ludziom — prze­ko­nasz się, że podró­żo­wa­nie z dziec­kiem jest łatwiej­sze. Dzię­ki małe­mu podróż­ni­ko­wi poznasz
Azja Kobiecym okiem
uśmiechnięty Michał

Dziec­ko jako part­ner w podró­ży

W ostat­nim cza­sie zmie­ni­ło się podej­ście do podró­żo­wa­nia z dzieć­mi. Coraz wię­cej rodzin decy­du­je się na dale­kie, czę­sto egzo­tycz­ne podró­że i zabie­ra ze sobą małe dzie­ci. Mało kto zosta­wia swo­je dzie­ci u bab­ci z oba­wy, że np. dzie­ci zacho­ru­ją lub
Azja Kobiecym okiem
dziewczynki

Dzie­ci w Azji

Z moich obser­wa­cji w cza­sie podró­ży wyni­ka, że życie dzie­ci w Azji nie jest tak kolo­ro­we jak w Pol­sce. Dzie­ciń­stwo zwy­kle koja­rzy się z wol­no­ścią, bez­tro­ską zaba­wą, śmie­chem, nauką a dzie­ci w Azji od naj­młod­szych lat pra­cu­ją, np. sprze­da­jąc jedze­nie w auto­bu­sie, poma­ga­ją rodzi­com w skle­pie
Azja Świat oczami dzieci
rodzina na motorze

Azja — jak reago­wa­no na nasze dzie­ci

Pod­czas podró­ży zasko­czy­ło nas to jak w Azji reago­wa­no na nasze dzie­ci. Podróż po Azji może być dla dzie­ci tro­chę uciąż­li­wa. Naj­więk­szym zagro­że­niem nie są koma­ry, lecz ludzie — lokal­ni miesz­kań­cy. Pola i Michał zwie­dzi­li Indo­ne­zję, Male­zję,
Edukacja
wulkany warsztaty

Jak przy­go­to­wać dziec­ko do podró­ży

Przed wyjaz­dem zadba­li­śmy o to, by przy­go­to­wać Polę i Micha­ła do podró­ży rów­nież od stro­ny edu­ka­cyj­nej. Ponie­waż mie­li­śmy w pla­nach zdo­by­cie wul­ka­nów Bro­mo i Ijen w Indo­ne­zji, wybra­li­śmy się z nimi do Cen­trum Nauki Koper­nik na warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne poświę­co­ne wła­śnie wul­ka­nom.. Na warsz­ta­tach

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top