Podróże

Festi­wal Nauki i Pasji 24–25.11.2023r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Festi­wal Nauki i Pasji, któ­ry odbę­dzie się 24 i 25 listo­pa­da 2023 roku w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Festi­wal Nauki i Pasji to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, któ­re połą­czy naukę, podró­że i pasję w jed­nym miej­scu. Pod­czas Festi­wa­lu będzie­my mie­li

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top