Wystą­pie­nia ‘Pola i Michał w Podró­ży’

Lubi­my dzie­lić się ener­gią do podró­żo­wa­nia, dla­te­go wystą­pie­nia to nasz żywioł! W samym 2019 roku prze­pro­wa­dzi­li­śmy ponad 60 wystą­pień.

Wię­cej o naszych podró­żach w zakład­ce “O Nas” https://polaimichalwpodrozy.pl/o‑nas/

Wystąpienia dzieci
Sesja pytań po poka­zie kino­wym.
Wystąpienia - premiera kinowa
Poka­zy kino­we — pre­mie­ra fil­mu.

Gdzie i jak wystę­pu­je­my.

Wystą­pie­nia dopa­so­wa­ne są do gru­py odbior­ców i trwa­ją od 40 (szko­ły / ucznio­wie) do 60 minut.

Pro­wa­dzi­my je z udzia­łem całej rodzi­ny, jeże­li prze­zna­czo­ne są dla rodzin lub szkół. Z naszej eki­py naj­bar­dziej roz­ga­da­ny jest tata Paweł (pro­wa­dzą­cy wystą­pie­nia) i Michał, któ­ry zawsze jest pierw­szy do wystę­po­wa­nia wśród swo­ich rówie­śni­ków. Pola wystę­pu­je, tyl­ko wte­dy kie­dy chce :), ale wte­dy zawsze wypa­da naj­le­piej, nie­któ­rzy twier­dzą, że odnie­sie kie­dyś suk­ces w dzien­ni­kar­stwie :).

Wystąpienia - sesja pytań
Dzie­ci to wyma­ga­ją­cy widz … ale to lubi­my 🙂

a) Festi­wa­le podróż­ni­cze.

Wystą­pie­nia na Festi­wa­lach Podróż­ni­czych mogą być skie­ro­wa­ne do rodzin lub dla doro­słych podróż­ni­ków (czy­li wte­dy bez udzia­łu Poli i Micha­ła).

Każ­dy Festi­wal Podróż­ni­czy, któ­ry posia­da lub chce roz­wi­nąć tema­ty­kę podró­żo­wa­nia rodzin­ne­go, otrzy­ma spe­cjal­ny pakiet star­to­wy od nas i Natio­nal Geo­gra­phic Odkryw­ca – napisz do nas, żeby dowie­dzieć się wię­cej polaimichalwpodrozy@gmail.com

Poma­ga­my też w pro­mo­cji festi­wa­li, przy­go­to­wu­jąc dedy­ko­wa­ne mate­ria­ły i pro­mu­jąc je w naszych mediach.

Tu film z zapro­sze­niem Na Festi­wal Podróż­ni­ków Natio­nal Geo­gra­phic:

b) Spo­tka­nia w szko­łach, biblio­te­kach, domach kul­tu­ry …

Dzie­ci to szcze­ry, spon­ta­nicz­nie reagu­ją­cy i suro­wy recen­zent … co uwiel­bia­my – zawsze mówią to, co myślą. Z nimi nie ma ście­my, bo jak mówi Michał „dla­cze­go doro­śli nie rozu­mie­ją, że dzie­ci zawsze wygry­wa­ją?”

Wystą­pie­nia w szko­łach są dopa­so­wa­ne zarów­no do pod­sta­wy pro­gra­mo­wej jak i mogą ją znacz­nie posze­rzyć.

c) Even­ty fir­mo­we i wyda­rze­nia samo­rzą­do­we:

Bie­rze­my udział w impre­zach fir­mo­wych i samo­rzą­do­wych skie­ro­wa­nych do klien­tów lub pra­cow­ni­ków i ich rodzin. Wystą­pie­nie ma cha­rak­ter roz­ryw­ko­wy, gdzie opo­wia­da­my m. in. o pasji podró­żo­wa­nia i speł­nia­niu marzeń.

d) Impre­zy i wyda­rze­nia otwar­te

Wystę­po­wa­li­śmy na wyda­rze­niach, w któ­rych uczest­ni­czy­ło kil­ka tysię­cy osób. Naj­chęt­niej anga­żu­je­my się w pro­jek­ty skie­ro­wa­ne do rodzin, któ­re mają cha­rak­ter edu­ka­cyj­ny i z któ­rych wyni­ka coś dobre­go …

Wybra­ne tema­ty wystą­pień:

a) Wystą­pie­nia dla doro­słych

Wystąpienia - prelekcja nosorożce
Afry­ka, Ugan­da.
  1. Wśród noso­roż­ców – tydzień w afry­kań­skim par­ku noso­roż­ców (zobacz nasz arty­kuł: https://polaimichalwpodrozy.pl/afryka/dlaczego-biale-nosorozce-sa-tak-naprawde-szare/)

2. Woda — zwie­dza­my kil­ka kon­ty­nen­tów a wąt­kiem łączą­cym jest temat wody.

Wystąpienia - prelekcja afrykańskie safarii
Muchin­son Park

3. Afry­kań­skie safa­ri wśród dzi­kich zwie­rząt.

b) Wystą­pie­nia rodzin­ne i dla szkół

Wystąpienia - Indianie Kuna Yala
Wio­ska Ustu­pu, Pana­ma.

4. Z wizy­tą u Indian Kuna Yala (zobacz nasz arty­kuł: https://polaimichalwpodrozy.pl/ameryka-srodkowa/w‑indianskiej-wiosce-kuna-yala/).

Suma­tra, Indo­ne­zja.

5. Wypra­wa na Suma­trę — Pozna­je­my Oran­gu­ta­ny.

Mapa Podró­ży

6. Podró­że rodzin­ne – wypra­wa na 3 kon­ty­nen­ty

Koszt współ­pra­cy

Cena zale­ży od tego, czy wystą­pie­nie jest jed­no­ra­zo­we, czy kon­trak­tu­je­my się na serię spo­tkań (szko­ły) oraz kosz­tów dojaz­du (wysta­wia­my fak­tu­ry).

W przy­pad­ku szkół pre­fe­ru­je­my serię wystą­pień i mamy wypra­co­wa­ny model pozwa­la­ją­cy na bez kosz­to­wy udział dla dzie­ci z wybra­nych miast:) … napisz, żeby dowie­dzieć się wię­cej: polaimichalwpodrozy@gmail.com

Zawar­tość wystą­pie­nia

- pre­zen­ta­cja jest oczy­wi­ście pro­wa­dzo­na wg sce­na­riu­sza dopa­so­wa­ne­go do odbior­cy,
- w przy­pad­ku dzie­ci zawsze zaczy­na­my od zaga­dek otwie­ra­ją­cych część mózgu odpo­wie­dzial­ną za kre­atyw­ne myśle­nie,
- histo­rię opo­wia­da­my z wyko­rzy­sta­niem obra­zu-autor­skich zdjęć i fil­mów,
- cie­ka­wost­ki i aneg­do­ty – czy­li to Pola i Michał oraz inne ‘tygry­ski’ lubią naj­bar­dziej,
- w przy­pad­ku szkół i spo­tkań do max. 3 klas / 60–80 uczniów sto­su­je­my tech­ni­ki anga­żu­ją­ce uczniów np. quizy (to ‘naj­ulu­bień­sza’ część wystą­pie­nia Poli i Micha­ła:)),
- dla Festi­wa­li Podróż­ni­czych – uni­kal­ny pakiet we współ­pra­cy z Natio­nal Geo­gra­phic Odkryw­ca obej­mu­ją­cy – napisz, żeby dowie­dzieć się jesz­cze wię­cej :),
- sesje pytań – w przy­pad­ku widow­ni dzie­cię­cej ogra­ni­cza­my zazwy­czaj do 10 minut.

Wyma­ga­nie tech­nicz­ne

- lap­top z dodat­ko­wym gło­śni­kiem (lub kon­so­la z tech­ni­kiem, jeże­li kina, lub więk­sze even­ty),
- rzut­nik i ekran (lub bia­ła ścia­na),
- 2 mikro­fo­ny (w przy­pad­ku dużych even­tów reko­men­du­je­my wię­cej + ewen­tu­al­na oso­ba wspie­ra­ją­ca do sesji pytań)
- sto­lik i 4 krze­sła.

Zaproś nas do swo­je­go mia­sta!

Napisz do nas: polaimichalwpodrozy@gmail.com