Edukacja w podróży Porady Mamy
Petra

Nauka w podró­ży – prze­wod­nik dla tatu­siów. Mamu­sie to wie­dzą… ale niech też prze­czy­ta­ją

Gdy opo­wia­da­my o naszych podró­żach, czy to w szko­łach, czy w gro­nie zna­jo­mych, wie­lo­krot­nie poja­wia­ją się pyta­nia: „Co z nauką?”, „Czy dzie­ci mogą na tak dłu­go opusz­czać zaję­cia?” Są to waż­ne pyta­nia, któ­re i my sta­wia­li­śmy sobie przed pod­ję­ciem decy­zji o dale­kich rodzin­nych wypra­wach.
Azja Kobiecym okiem
dziecko

Wyjazd z dzieć­mi za gra­ni­cę — okiem Mamy

Wyjazd z dzieć­mi za gra­ni­cę (wyjeż­dża­li­śmy na 3 mie­sią­ce do Azji) spo­wo­do­wa­ła u mnie jako mamy spo­ro myśli, pytań, cza­sa­mi obaw zwią­za­nych z dzieć­mi. Mar­twi­łam się i zasta­na­wia­łam: 1. Jak to jest podró­żo­wać tak dłu­go z dzieć­mi 2. Jak dzie­ci
Azja Kobiecym okiem
dzieci z plecakami

Dla­cze­go war­to podró­żo­wać z dziec­kiem?

Dla­cze­go war­to podró­żo­wać z dziec­kiem W podró­ży spę­dzasz z dziec­kiem cały czas, więc wzmac­niasz wię­zi, pozna­jesz lepiej swo­je dziec­ko. Dzie­ci otwie­ra­ją ser­ca ludziom — prze­ko­nasz się, że podró­żo­wa­nie z dziec­kiem jest łatwiej­sze. Dzię­ki małe­mu podróż­ni­ko­wi poznasz
Azja Kobiecym okiem
uśmiechnięty Michał

Dziec­ko jako part­ner w podró­ży

W ostat­nim cza­sie zmie­ni­ło się podej­ście do podró­żo­wa­nia z dzieć­mi. Coraz wię­cej rodzin decy­du­je się na dale­kie, czę­sto egzo­tycz­ne podró­że i zabie­ra ze sobą małe dzie­ci. Mało kto zosta­wia swo­je dzie­ci u bab­ci z oba­wy, że np. dzie­ci zacho­ru­ją lub
Azja Świat oczami dzieci
rodzina na motorze

Azja — jak reago­wa­no na nasze dzie­ci

Pod­czas podró­ży zasko­czy­ło nas to jak w Azji reago­wa­no na nasze dzie­ci. Podróż po Azji może być dla dzie­ci tro­chę uciąż­li­wa. Naj­więk­szym zagro­że­niem nie są koma­ry, lecz ludzie — lokal­ni miesz­kań­cy. Pola i Michał zwie­dzi­li Indo­ne­zję, Male­zję,

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top