Nikaragua Świat oczami dzieci

3000 moty­li w Nika­ra­gui

Na świe­cie żyje ich oko­ło 15 000 gatun­ków. Mają róż­ne bar­wy i wiel­ko­ści. Jed­ne lata­ją za dnia, inne lepiej czu­ją się nocą. O kim mowa? Dziś opo­wie­my o moty­lach. Zawsze chcie­li­śmy poznać świat tych pięk­nych
Kobiecym okiem

Gdzie się podzia­ło nasze dziec­ko?

Prze­dzie­ra­li­śmy się przez gęste zaro­śla. Wygod­ne, super-duper odpo­wied­nie do pie­szych wędró­wek san­da­ły jeź­dzi­ły po bło­cie nic sobie nie robiąc z zapew­nień pro­du­cen­ta o przy­czep­nych pode­szwach. Przed każ­dym kro­kiem ana­li­zo­wa­łam pod­ło­że usi­łu­jąc unik­nąć ostrych i nie­sta­bil­nych kamie­ni. Mokre gałę­zie
Azja Laos Świat oczami dzieci

Na ratu­nek niedź­wie­dziom w Laosie.

Wywiad Poli i Micha­ła z Anną Mękar­ską, pre­ze­sem Fun­da­cji ZOO Wro­cław DODO. Jakiś czas temu, pod­czas podró­ży po Azji wybra­li­śmy się do Laosu. Podzi­wia­li­śmy tam roz­le­głe pola ryżo­we, impo­nu­ją­ce wodo­spa­dy i maje­sta­tycz­ne sło­nie azja­tyc­kie. Posta­no­wi­li­śmy
Świat oczami dzieci

Oran­gu­tan — spo­tka­nie z leśnym czło­wie­kiem

Spo­tka­nie z oran­gu­ta­na­mi było jed­nym z marzeń Poli i Micha­ła, któ­re chcie­li­śmy speł­nić pod­czas podró­ży do Azji. Chcie­li­śmy poka­zać dzie­ciom oran­gu­ta­ny żyją­ce w swo­im natu­ral­nym śro­do­wi­sku. W tym celu poje­cha­li­śmy do Par­ku Naro­do­wym Gunung Leu­ser w Bukit Lawang
Azja Malezja Podróże
George Town

Na tro­pie mura­li w Geo­r­ge Town

Geo­r­ge Town było naszym przy­stan­kiem mię­dzy Taman Nega­ra a Kuala Lum­pur. Mie­li­śmy spę­dzić tu zale­d­wie parę chwil, posta­no­wi­li­śmy więc poszwen­dać się bez celu i wypo­cząć. Spa­ce­ru­jąc ulicz­ka­mi Geo­r­ge Town moż­na poczuć się tak jak­by zwie­dza­ło się
Azja Bali Podróże
Bali

Sku­te­rem po Bali

Pierw­szy dzień, jaki spę­dzi­li­śmy na Bali był dniem dłu­go wycze­ki­wa­ne­go bło­gie­go leni­stwa. Nasze podróż­ni­cze dusze nie pozwo­li­ły nam jed­nak dłu­go cie­szyć się tym sta­nem i już na dru­gi dzień wyru­szy­li­śmy na zwie­dza­nie. Moż­na prze­miesz­czać się

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top