Podróże

Festi­wal Nauki i Pasji 24–25.11.2023r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Festi­wal Nauki i Pasji, któ­ry odbę­dzie się 24 i 25 listo­pa­da 2023 roku w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Festi­wal Nauki i Pasji to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, któ­re połą­czy naukę, podró­że i pasję w jed­nym miej­scu. Pod­czas Festi­wa­lu będzie­my mie­li
Ameryka Środkowa Meksyk
Palenque

Co odkry­to w gro­bow­cu Majów?

Dziś chce­my wam poka­zać fascy­nu­ją­ce miej­sce – sta­ro­żyt­ne mia­sto Majów w Mek­sy­ku! Kim byli Majo­wie? Majo­wie byli wiel­ką cywi­li­za­cją zamiesz­ku­ją­cą tere­ny Ame­ry­ki Środ­ko­wej: połu­dnio­wo-wschod­ni Mek­syk (pół­wy­sep Juka­tan i stan Chia­pas), Gwa­te­ma­lę, Beli­ze
Świat oczami dzieci Wywiady

Na ratu­nek niedź­wie­dziom w Laosie.

Wywiad Poli i Micha­ła z Anną Mękar­ską, pre­ze­sem Fun­da­cji ZOO Wro­cław DODO. Jakiś czas temu, pod­czas podró­ży po Azji wybra­li­śmy się do Laosu. Podzi­wia­li­śmy tam roz­le­głe pola ryżo­we, impo­nu­ją­ce wodo­spa­dy i maje­sta­tycz­ne sło­nie azja­tyc­kie. Posta­no­wi­li­śmy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top