Azja Kobiecym okiem
dziecko

Wyjazd z dzieć­mi za gra­ni­cę — okiem Mamy

Wyjazd z dzieć­mi za gra­ni­cę (wyjeż­dża­li­śmy na 3 mie­sią­ce do Azji) spo­wo­do­wa­ła u mnie jako mamy spo­ro myśli, pytań, cza­sa­mi obaw zwią­za­nych z dzieć­mi. Mar­twi­łam się i zasta­na­wia­łam: 1. Jak to jest podró­żo­wać tak dłu­go z dzieć­mi 2. Jak dzie­ci
Azja Kobiecym okiem
dzieci z plecakami

Dla­cze­go war­to podró­żo­wać z dziec­kiem?

Dla­cze­go war­to podró­żo­wać z dziec­kiem W podró­ży spę­dzasz z dziec­kiem cały czas, więc wzmac­niasz wię­zi, pozna­jesz lepiej swo­je dziec­ko. Dzie­ci otwie­ra­ją ser­ca ludziom — prze­ko­nasz się, że podró­żo­wa­nie z dziec­kiem jest łatwiej­sze. Dzię­ki małe­mu podróż­ni­ko­wi poznasz
Azja Kobiecym okiem
uśmiechnięty Michał

Dziec­ko jako part­ner w podró­ży

W ostat­nim cza­sie zmie­ni­ło się podej­ście do podró­żo­wa­nia z dzieć­mi. Coraz wię­cej rodzin decy­du­je się na dale­kie, czę­sto egzo­tycz­ne podró­że i zabie­ra ze sobą małe dzie­ci. Mało kto zosta­wia swo­je dzie­ci u bab­ci z oba­wy, że np. dzie­ci zacho­ru­ją lub
Azja Kobiecym okiem
dziewczynki

Dzie­ci w Azji

Z moich obser­wa­cji w cza­sie podró­ży wyni­ka, że życie dzie­ci w Azji nie jest tak kolo­ro­we jak w Pol­sce. Dzie­ciń­stwo zwy­kle koja­rzy się z wol­no­ścią, bez­tro­ską zaba­wą, śmie­chem, nauką a dzie­ci w Azji od naj­młod­szych lat pra­cu­ją, np. sprze­da­jąc jedze­nie w auto­bu­sie, poma­ga­ją rodzi­com w skle­pie czy polu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »
top